Telia Laitevakuutuksen irtisanominen

Vakuutussopimuslain mukaan vakuutukset voidaan irtisanoa vain kirjallisesti.

Voit irtisanoa Telia Laitevakuutuksen toimittamalla oheisen irtisanomislomakkeen tai riittävät tiedot vakuutuksen yksilöimiseksi (vakuutetun laitteen IMEI, vakuutussopimuksen numero, vakuutuksenottajan nimi- ja osoitetiedot) osoitteeseen:

AIG Europe S.A. sivuliike
Tunnus 5003465
00003 VASTAUSLÄHETYS
tai sähköpostilla teliavakuutus@aig.com

Postitse lähetetty irtisanomislomake tulee olla vakuutuksenottajan allekirjoittama.
Sähköpostitse irtisanottaessa sähköpostiosoite tulee joko olla sama kuin vakuutuksen tiedoissa tai muuten tunnistettavissa vakuutuksenottajan sähköpostiosoitteeksi.

Uppsägning av Telia Mobil Enhet försäkring

Enligt lagen om försäkringsavtal kan försäkringar endast sägas upp skriftligen.

Du kan säga upp din Telia Mobil Enhet försäkringen genom att skicka in det bifogade formuläret eller tillräckliga uppgifter för att identifiera försäkringen (dvs. IMEI för den försäkrade enheten, försäkringsnumret, försäkringstagarens namn- och adressuppgifter) till adressen:

AIG Europe S.A. filial i Finland
Avtalskod 5003465
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE
eller per e-posti till teliavakuutus@aig.com

Uppsägningsformulär som skickas per post bör undertecknas av försäkringstagaren.

Vid uppsägning per e-post bör e-postadressen antingen vara den samma som står i dina kunduppgifter eller på annat sätt identifierbar som försäkringstagarens e-postadress.

Termination of the Telia Device Insurance policy

According to the Insurance Contracts Act can insurance be terminated only in writing.

You can terminate your Telia Device Insurance policy by sending the attached form or corresponding information (ie. IMEI of the insured device, policy number, policy holder’s name and address details) to address:

AIG Europe S.A. Finland branch
Tunnus 5003465
00003 VASTAUSLÄHETYS
or by email to teliavakuutus@aig.com

If you terminate your policy by post please sign the form or letter.

If you send your termination by email please use the same email address that has been given to policy details or another email address that can be identified to you.