Etämyynnin ennakkotiedot

Yleiset ennakkotiedot etämyynnistä

Tässä tiedotteessa esitetään kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan 6 a luvun edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Etämyynnillä tarkoitetaan sopimuksen tekemistä etäviestintä, kuten puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä käyttäen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. 

Ennakkotiedot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina.

Tiedot palveluntarjoajasta

AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Y-tunnus: 2922692-7, kotipaikka: Helsinki, puh. 0203 03456, www.aig.fi, asiakaspalvelu@aig.com. AIG Europe S.A. sivuliike (jäljempänä ”AIG”) on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 

AIG Europe S.A. sivuliike on Luxemburgissa sijaitsevan AIG Europe S.A. -vakuutusyhtiön sivuliike Suomessa (rekisteröity Luxemburgissa, yrityksen rekisteröintinumero: B 218806). Luxemburgin toimiston rekisteröity toimipaikka on: 35 D Avenue J. F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.  

Valvova viranomainen

AIG Europe S.A:n toimiluvan on myöntänyt Luxemburgin valtiovarainministeriö ja sen toimintaa valvoo Commissariat aux Assurance, 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, GD de Luxembourg, puh: (+352)226911-1, www.caa.lu . AIG:n toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 0800 0 5099, fax.  (010) 831 5328, www.finanssivalvonta.fi

Tuotetiedot

Vakuutuksen keskeistä sisältöä koskevat tiedot löytyvät tuoteselosteesta. Vakuutuksen tarkemmat tiedot sisältyvät vakuutussopimukseen ja yleisiin vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot lähetetään vakuutuskirjan mukana ja ovat saatavilla myös näiltä verkkosivuilta tuotekohtaisista tuotetiedoista. 

Tuoteselosteessa kerrotaan hintaesimerkkejä ja vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät. Postitse tai puhelimitse annettavissa tarjouksissa kuluttajalle kerrotaan ennen sopimuksen tekemistä hänen vakuutuksensa kokonaisvakuutusmaksu. Vakuutusmaksu laskutetaan vakuutuksenottajalta. 

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuksen ehdot ovat saatavissa suomen kielellä. 

Peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus kirjallisesti milloin tahansa vakuutuksen voimassaolon aikana lukuun ottamatta alle 30 vuorokauden määräaikaisia vakuutuksia (esimerkiksi matkavakuutukset), joissa ei ole irtisanomisoikeutta. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään siltä ajalta kun vakuutus on ollut voimassa. 

Tiedot oikeussuojakeinosta

Asiakas voi aina ottaa yhteyttä vakuutussopimukseen liittyen AIG:n asiakaspalveluun: AIG Europe S.A. sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, puh. 0203 03456. 

Vakuutuksenottajalla on oikeus pyytää Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttajariitalautakunnalta lausunto AIG:n korvauspäätöksistä tai vakuutusta koskevista päätöksistä.  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa myös neuvoja ja ohjeita korvauskysymyksissä ja vakuutussopimuksen ja -ehtojen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. AIG:n yleisissä vakuutusehdoissa on tarkempi selostus siitä, miten vakuutuksenottaja voi hakea muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.