AIG
 

Yleiset ennakkotiedot etämyynnistä

Tässä tiedotteessa esitetään kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevan 6 a luvun edellyttämät yleiset ennakkotiedot, jotka kuluttajalle on annettava ennen etäsopimuksen tekemistä. Etämyynnillä tarkoitetaan sopimuksen tekemistä etäviestintä, kuten puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä käyttäen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. 

 

Ennakkotiedot ja asiakaspalvelu on saatavilla suomen kielellä. Ennakkotiedot annetaan Suomen lainsäädännön mukaisina.

 

Tiedot palveluntarjoajasta

AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Y-tunnus: 2488582-7, kotipaikka: Helsinki, puh. 0203 03456, www.aig.fi, asiakaspalvelu@aig.com. AIG Europe Limited sivuliike (jäljempänä ”AIG”) on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. 

 

AIG Europe Limited sivuliike on isobritannialaisen AIG Europe Limited –vakuutusyhtiön sivuliike Suomessa. Ison-Britannian yhtiön osoite on: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, London EC3M 4AB, United Kingdom. AIG Europe Limited  on rekisteröity Companies House -nimiseen rekisteriin numerolla: 01486260 ja sen oikeudellinen muoto on private company limited by shares.

 

Valvova viranomainen

AIG:n toimintaa valvoo Suomessa Finanssivalvonta, PL 103, 00101 Helsinki, puh. 0800 0 5099, fax.  (010) 831 5328, www.finanssivalvonta.fi ja Isossa-Britanniassa PRA (Prudential Regulation Authority), 20 Moorgate, London, EC2R 6DA, UK.

 

Tuotetiedot

Vakuutuksen keskeistä sisältöä koskevat tiedot löytyvät tuoteselosteesta. Vakuutuksen tarkemmat tiedot sisältyvät vakuutussopimukseen ja yleisiin vakuutusehtoihin. Vakuutusehdot lähetetään vakuutuskirjan mukana ja ovat saatavilla myös näiltä verkkosivuilta tuotekohtaisista tuotetiedoista. 

 

Tuoteselosteessa kerrotaan hintaesimerkkejä ja vakuutusmaksuun vaikuttavat tekijät. Postitse tai puhelimitse annettavissa tarjouksissa kuluttajalle kerrotaan ennen sopimuksen tekemistä hänen vakuutuksensa kokonaisvakuutusmaksu. Vakuutusmaksu laskutetaan vakuutuksenottajalta. 

 

Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Vakuutussopimuksen ehdot ovat saatavissa suomen kielellä. 

 

Peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain peruuttamisoikeutta koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutussopimuksiin, vaan niihin sovelletaan vakuutussopimuslain säännöksiä. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus kirjallisesti milloin tahansa vakuutuksen voimassaolon aikana lukuun ottamatta alle 30 vuorokauden määräaikaisia vakuutuksia (esimerkiksi matkavakuutukset), joissa ei ole irtisanomisoikeutta. Irtisanomistilanteessa vakuutusmaksu peritään siltä ajalta kun vakuutus on ollut voimassa. 

 

Tiedot oikeussuojakeinosta

Asiakas voi aina ottaa yhteyttä vakuutussopimukseen liittyen AIG:n asiakaspalveluun: AIG Europe Limited sivuliike, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, puh. 0203 03456. 

 

Vakuutuksenottajalla on oikeus pyytää Vakuutuslautakunnalta tai Kuluttajariitalautakunnalta lausunto AIG:n korvauspäätöksistä tai vakuutusta koskevista päätöksistä.  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (www.fine.fi) antaa myös neuvoja ja ohjeita korvauskysymyksissä ja vakuutussopimuksen ja -ehtojen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. AIG:n yleisissä vakuutusehdoissa on tarkempi selostus siitä, miten vakuutuksenottaja voi hakea muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.