AIG
 

 

 

Viimeksi päivitetty 06. lokakuu 2016
 
AIG Europe Limited sivuliike (jäljempänä ”AIG Finland”) on sitoutunut suojaamaan toimintaansa liittyvien henkilöiden yksityisyyttä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan teihin tai muihin (kuten huollettaviinne) yksilöitävissä olevia ja liittyviä tietoja. Tämä Tietosuojakäytäntö kertoo, kuinka käsittelemme henkilötietoja, joita keräämme:

 • tämän internet-sivuston kautta (jäljempänä ”Internet-sivusto”)
 • käyttöönne tarjoamiemme tietokoneella tai mobiililaitteella käytettävien ohjelmistosovellusten kautta (jäljempänä ”Sovellukset”)
 • sosiaalisen median sivujemme kautta, mukaan lukien kohteeseen Social@AIG (http://www.aig.com/aig-community-guidelines) linkitetty sisältö,  ja
 • muun sosiaalisen median sisältömme, välineiden ja sovellusten kautta (jäljempänä ”Sosiaalisen Median Sisältö”)

(”Internet-sivusto”, ”Sovellukset” ja ”Sosiaalisen Median Sisältö” yhdessä jäljempänä ”AIG:n Sähköiset Palvelut”)
 
tai muuta kautta (esimerkiksi vakuutushakemus- ja korvausvaatimuslomakkeista, puhelinkeskusteluista, sähköposteista ja muusta yhteydenpidostamme taikka korvauskäsittelijöiltä, terveydenhuollon ammattilaisilta, todistajilta tai muilta osapuolilta).

 

 

 

Jos teillä on kysymyksiä koskien henkilötietojenne käsittelyä, voitte lähettää sähköpostia osoitteeseen: aigfinland@aig.com tai kirjoittaa osoitteeseen: AIG Finland, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland.

 

Riippuen suhteestanne AIG Finlandiin (esimerkiksi vakuutuksenottaja; vakuutettu tai korvauksenhakija; todistaja tai asiamies), teistä ja huollettavistanne kerätyt henkilötiedot voivat sisältää seuraavia tietoja:

 • Yleisiä yksilöinti- ja yhteystietoja
  Nimi, osoite, sähköposti- ja puhelinyhteystiedot; sukupuoli; siviilisääty; perhetilanne; syntymäaika ja –paikka; salasanat (mukaan lukien järjestelmissämme olevat); koulutustausta; fyysiset ominaisuudet; tiedot vakuutuksen kannalta relevantista aikaisemmasta toiminnasta (esimerkiksi ajoneuvon kuljettamishistoria, työhistoria, taidot ja kokemus); valokuvat, ammatilliset luvat ja sidonnaisuudet; suhde vakuutuksenottajaan, vakuutettuun tai korvauksenhakijaan; sekä kuolinpäivä ja –syy.
 • Viranomaisten antamia tunnistetietoja
  Henkilötunnus; passin numero; ajokortin numero; ja muu vastaava numero.
 • Varallisuus- ja tilitietoja
  Maksukorttinumero; pankkitilinumero ja tilitiedot; luottohistoria ja –luokitus; varallisuus; tulot; sekä muut taloudelliset tiedot.
 • Terveydentilaa koskevia tietoja
  Tämänhetkinen tai aiempi fyysinen tai henkinen sairaus, kunto tai tila; terveydentila; tieto vammasta tai vammaisuudesta; suoritetut lääketieteelliset toimenpiteet; henkilökohtaiset elintavat (kuten tupakointi ja alkoholinkäyttö); tieto reseptilääkkeistä; sekä muista potilastiedoista.
 • Muita arkaluonteisia tietoja
  Joissakin tapauksissa voimme saada tietoomme arkaluonteisia tietoja koskien ammattiliittojäsenyyttänne, uskonnollista vakaumustanne, poliittisia mielipiteitänne, perheenne lääketieteellistä historiaa tai geeniperimää (esimerkiksi jos haluatte hyötyä aatteellisen yhdistyksen jäsenille tarjoamistamme eduista). Lisäksi voimme hankkia tietoja koskien rikosrekisteriänne tai taustatietoja oikeudenkäynneistänne estääksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme petoksia tai muita rikoksia. Voimme saada myös arkaluonteista tietoa, jos annatte sitä vapaaehtoisesti meille (esimerkiksi, jos uskonnollisista syistä johtuen ilmaisette toivomuksianne tiettyä hoitotoimenpidettä koskien).
 • Puhelinnauhoituksia
  Edustajiemme ja puhelinkeskuksiemme kanssa käymienne puhelinkeskustelujen tallenteet.
 • Rikoksen tutkimiseksi tarvittavia tietoja, mukaan lukien petos- ja rahanpesurikokset
  Vakuutusyhtiöt voivat tässä tarkoituksessa jakaa esimerkiksi tiettyjä tietoja aiemmista sopimussuhteistaan vakuutuksenottajan ja korvauksenhakijan kanssa.
 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen mahdollistavia tietoja
  Vakuutetun omaisuuden sijainti ja tunnistaminen (esimerkiksi omaisuuden osoitetiedot, ajoneuvon rekisterikilvet tai tunnistenumero); matkustusjärjestelyt varausnumeroineen; vakuutetun ikäryhmä; vakuutuskirjan ja korvausvaatimuksien numerot; muuta vakuutussuojaa koskevat tiedot; vahinkotapahtuman syy; aiempi onnettomuus tai vahinkotapahtumahistoria; asemanne johtajana tai osakkaana tai muu omistajuus- tai johtotehtävä organisaatiossa; sekä muut vakuutuksenne.
 • Kiinnostuksen kohteita ja asiakaspalautetta
  Meille kertomanne tiedot kiinnostuksenne kohteista, kilpailuihin tai arvontoihin tai muuhun myynninedistämiseen osallistumiseen liittyvät tiedot tai vapaaehtoisiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin antamanne tiedot.
 • Sosiaalisen median tilit ja Sovelluksista saatava informaatio
  Käyttäessänne Sovelluksiamme tai Sosiaalisen Median Sisältöämme vastaanotamme tiettyjä henkilötietojanne, kuten sosiaalisen median käyttäjätunnuksenne ja profiilikuvanne sekä muita mahdollisia meille luovuttamianne henkilötietoja. Liittäessänne ulkopuolisen sosiaalisen median palveluntarjoajan sosiaalisen median tilinne AIG:n Sähköisten Palveluiden tiliinne tai tileihinne, tämän liittämänne sosiaalisen median tilinne sisältämät henkilötiedot (sosiaalisen median profiilinne sisältämiä henkilötietoja tai ystävienne profiilien sisältämiä tietoja) tulevat tietoomme.

Käytämme näitä henkilötietoja:

 • Toimintaamme liittyvään yhteydenpitoon teidän ja muiden osapuolten kanssa.
 • Lähettääksemme teille tietoja koskien menettelytavoissamme, muissa sopimusehdoissa ja AIG:n Sähköisissä Palveluissa  tapahtuvista muutoksista sekä muuta teidän ja AIG Finlandin suhteen kannalta merkityksellistä tietoa.
 • Tehdessämme päätöstä vakuutuksen tarjoamisesta; tarjotaksemme vakuutusta ja siihen liittyviä palveluita; korvausvaateen arvioinnissa, käsittelyssä ja sovittelussa; sekä, jos tarpeen, riita-asioiden hoitamisessa.
 • Arvioidessamme maksuehtojen soveltuvuutta teihin, sekä käsitellessämme vakuutus- ja muita maksujanne.
 • Tarjotaksemme parempaa laatua ja tietoturvallisuutta sekä kouluttaaksemme henkilökuntaamme (esimerkiksi puhelinsoittojen tallentaminen ja valvominen).
 • Ehkäistäksemme, havaitaksemme ja selvittääksemme rikoksia, mukaan lukien petoksia ja rahanpesurikoksia, sekä arvioidaksemme ja hallitaksemme muita liiketoiminnan riskejä.
 • Toteuttaaksemme markkinatutkimuksia ja –analyysejä, mukaan lukien asiakastyytyväisyysmittauksia.
 • Tarjotaksemme teille ilmaisemienne kiinnostuksen kohteiden mukaista markkinatietoa (mukaan lukien tietoja valittujen yhteistyökumppaniemme tarjoamista tuotteista ja palveluista).
 • Esittelemällä teille räätälöityjä tietoja ja mainoksia AIG:n Sähköisissä Palveluissa.
 • Yksilöidäksemme teidät AIG:n Sähköisten Palveluiden kautta lähettämienne viestien vastaanottajille.
 • Mahdollistaaksemme osallistumisenne kilpailuihin, arvontoihin ja muihin vastaaviin myynninedistämistoimiin, sekä näitä toimia hallinnoidaksemme. Joihinkin edellä mainittuihin toimiin osallistumiseen liittyy täydentäviä ehtoja, jotka voivat sisältää lisätietoa henkilötietojen käytöstä ja luovuttamisesta. Kehotamme teitä lukemaan nämä lisätiedot huolella.
 • Mahdollistaaksemme sosiaalisen median jakamisen toiminnallisuuden.
 • Hallitaksemme infrastruktuuriamme ja liiketoimintaamme, sekä toimiaksemme yhtiön sisäisten ohjeiden ja menettelytapojen mukaisesti. Tällaiset ohjeet ja menettelytavat voivat koskea esimerkiksi tilintarkastusta; rahoitusta ja kirjanpitoa; laskutusta ja perintää; tietojärjestelmiä; tieto ja Internet-sivustojen ylläpitämistä; liiketoiminnallista jatkuvuutta; sekä rekistereiden, asiakirjojen ja tulosteiden hallinnoimista.
 • Ratkaistessamme valituksia, sekä käsitellessämme tietojen tarkastus- tai oikaisupyyntöjä.
 • Noudattaaksemme sovellettavia lakeja ja pakottavia velvoitteita (mukaan lukien asuinmaanne ulkopuolella voimassa olevat lait ja velvoitteet), kuten esimerkiksi rahanpesua ja antiterrorismia koskevia lakeja; noudattaaksemme oikeudenkäynneissä meille asetettavia velvoitteita sekä noudattaaksemme viranomaisten asettamia velvoitteita (mukaan lukien asuinmaanne ulkopuolelta tulevat viranomaisvelvoitteet).
 • Luodaksemme ja puolustaaksemme oikeuksia; suojataksemme omia tai konserniyhtiöidemme sisällä tai vakuutustoiminnan liikekumppaneidemme toimintoja, omaa, konserniyhtiöidemme tai muiden oikeuksia, yksityisyyttä, turvallisuutta tai omaisuutta tai rajoittaaksemme syntyvää vahinkoa.

 

Yrityksemme toiminnan kansainvälisestä luonteesta johtuen saatamme siirtää henkilötietoja yllä mainituissa tarkoituksissa ulkomailla (mukaan lukien Yhdysvallat sekä muut maat, joissa on erilainen tietosuojalainsäädäntö kuin teidän asuinmaassanne) sijaitseville kolmansille osapuolille. Saatamme esimerkiksi siirtää henkilötietoja käsitelläksemme kansainvälisiä matkavakuutukseen perustuvia korvausvaatimuksia sekä tarjotaksemme ulkomailla sattuvissa hätätilanteissa sairaanhoidon järjestämisessä apua. Saatamme siirtää tietoja kansainvälisesti konserniyhtiöille, palveluntarjoajille, liikekumppaneille sekä viranomaisille. Henkilötietojen kansainvälisessä siirrossa noudatamme soveltuvia lakeja ja niiden nojalla annettuja velvoittavia viranomaisohjeita.
 

 

 

AIG Finland voi luovuttaa henkilötietoja seuraaville toimijoille:

 • Konserniyhtiömme
  Lista AIG–konserniin kuuluvista yhtiöistä, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin, löytyy seuraavasta osoitteesta: http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf .
  AIG Finland on vastuussa yhteisessä käytössä olevien henkilötietojen hallinnoimisesta ja turvallisuudesta.
  Henkilötietojen käsittely on rajoitettu AIG Finlandin sisällä niihin henkilöihin, joilla on AIG Finlandin liiketoimintaan liittyvä syy tietojen käsittelemiseen.
 • Muut vakuutus- ja jakeluosapuolet
  Vakuutuksien markkinoinnin ja tarjoamisen sekä korvausvaatimuksien käsittelyn aikana AIG Finland voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten muille vakuutusyhtiöille, jälleenvakuutuksenantajille, tai näiden välittäjille tai edustajille; valituille myyntiedustajille, jakelijoille, muille vastaaville kumppaneille; sekä rahoituslaitoksille, arvopaperiyrityksille ja muille liikekumppaneille.
 • Palveluntarjoajamme
  Yhtiön ulkopuoliset palveluntarjoajat, kuten lääketieteen ammattilaiset, kirjanpitäjät, vakuutusmatemaatikot, tilintarkastajat, asiantuntijat, lakimiehet ja muut ulkopuoliset ammattiosaajat; hoitotyön tarjoajat; puhelinkeskuspalveluiden tarjoajat; tietojärjestelmien, tuki- ja ylläpitopalveluiden tarjoajat; paino-, mainos-, markkinointi- ja markkinatutkimuspalveluiden tarjoajat; pankki- ja rahoituslaitokset, jotka hoitavat yhtiön tilejä; ulkopuoliset korvausvaatimusten hallinnoijat; asiakirja- ja rekisterihallintopalvelujen tarjoajat; korvausvaatimuksien käsittelijät; rakennuskonsultit; insinöörit; tutkijat; kääntäjät; valamiehet; ja vastaavat ulkopuoliset myyjät ja toimintaamme osallistuvat muut ulkoistettujen palveluiden tarjoajat.
 • Vastaanottajat sosiaalisessa mediassa
  Sosiaalisen median tiliisi liittyvät ystävänne, muut www-sivujen käyttäjät ja sosiaalisen median palveluntarjoajanne: liittyen toimintaanne sosiaalisessa mediassa, kuten jos yhdistätte tai liitätte ulkopuolisen sosiaalisen median tarjoajan tilinne AIG:n Sähköisten Palveluiden tiliinne tai kirjaudutte AIG:n Sähköisten Palveluiden tiliinne toisen sosiaalisen median tilinne kautta. Liittäessänne yhteen AIG:n Sähköisen Palvelun tilinne ja muun sosiaalisen median tilinne sallitte samalla meidän jakaa tietoja muun sosiaalisen median tilinne palveluntarjoajan kanssa ja ymmärrätte, että näin jakamaanne tietoa käsitellään tämän muun sosiaalisen median palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Jos ette halua henkilötietojanne jaettavan muiden käyttäjien tai muiden sosiaalisen median palveluntarjoajien kesken, älkää liittäkö muita sosiaalisen median tilejänne AIG:n Sähköisen Palvelun tiliinne älkääkä jakako tietojanne sosiaalisessa mediassa käyttäessänne AIG:n Sähköisiä Palveluja.   
 • Viranomaisille ja oikeudenkäynneissä osallisena olevat tahot
  AIG Finland voi myös luovuttaa henkilötietoja viranomaisille (mukaan lukien, tuomioistuimet, poliisi, veroviranomaiset ja täytäntöönpanoviranomaiset); ja ulkopuolisille siviiliprosessin osapuolille ja heidän kirjanpitäjilleen, tilintarkastajilleen, lakimiehilleen ja muille asiantuntijoilleen ja edustajilleen, joita pidämme tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina:
   
         (a)  toimiaksemme sovellettavan lain mukaisesti, mukaan lukien asuinmaanne ulkopuolella voimassa olevat lait ja velvoitteet; 
   
         (b)  toimiaksemme oikeudenkäyntien meiltä edellyttämällä tavalla; 
   
         (c)  vastataksemme viranomaisten pyyntöihin ja vaatimuksiin, mukaan lukien asuinvaltionne ulkopuolisten maiden viranomaiset; 
   
         (d)  sopimusehtojemme toimeenpanemiseksi; 
   
         (e)  suojellaksemme omia tai muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden toimintoja; 
   
         (f)   suojellaksemme omia, konserniin kuuluvien yhtiöiden, teidän ja muiden oikeuksia, yksityisyyttä, turvallisuutta ja omaisuutta; ja 

         (g)  käyttääksemme oikeussuojakeinoja tai rajoittaaksemme meille syntyvää vahinkoa. 

 • Muut osapuolet
  Voimme luovuttaa henkilötietoja maksunsaajille; pelastusviranomaisille (palokunta, poliisi ja sairaanhoidollisen ensiavun tarjoajille); vähittäismyyjille; terveydenhuollon palveluntarjoajille; liikennepalveluiden tarjoajille; luottolaitoksille; luottotietolaitoksille; ja muille henkilöille, jotka liittyvät korvausvaateen kohteena olevaan vahinkotapahtumaan; taikka ostajille ja ostajaehdokkaille tai muille osapuolille minkä tahansa suoraan tai välillisesti vakuutukseen liittyvän yritysjärjestelyn tai muun liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin suunnitteluun tai toteutukseen liittyen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille vakuutusyhtiöille, jotta voimme tarkistaa annetun tiedon sekä havaitaksemme ja estääksemme vilpilliset korvausvaateet.
    
  Voitte myös itse jakaa henkilötietoja; keskustelupalstojen, profiilisivujen, blogien ja muiden palveluiden kautta AIG:n Sähköisissä Palveluissa. Huomioittehan, että näiden palveluiden kautta lataamanne ja luovuttamanne tiedot (mukaan lukien rajoituksetta Sosiaalisen Median Sisältömme) tulevat julkisiksi ja ne voivat olla AIG:n Sähköisten Palveluiden vierailijoiden ja käyttäjien sekä yleisön saatavilla. Kehotamme teitä erityiseen huolellisuuteen tehdessänne päätöstä henkilö- tai muiden tietojen lataamisesta käyttäessänne AIG:n Sähköisiä Palveluita. 

 

AIG Finland tekee yksityisyydensuoja- ja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen tarkoituksenmukaiset tekniset, oikeudelliset sekä organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Valitettavasti emme voi taata Internetissä tapahtuvan tiedonsiirron luotettavuutta. Jos teillä on syy epäillä, että asiointi kanssamme ei ole turvallista esimerkiksi jos mielestänne jokin teidän meille antama henkilötieto on vaarantunut, ilmoittakaa asiasta heti meille. Yhteystiedot löytyvät edeltä osiosta ”Keneen ottaa yhteyttä henkilötietojasi koskien”.
 
AIG Finland valikoi huolellisesti ne palveluntarjoajat, joilla on pääsy henkilötietoihin, ja heiltä edellytetään tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen salassapidon ja turvallisuuden suojaamiseksi.

AIG Finland ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että käsittelemämme henkilötiedot ovat luotettavia ja täsmällisiä tässä Tietosuojakäytännössä kuvailtuihin tarkoituksiin. AIG Finland säilyttää henkilötietojanne niin kauan kuin on tarpeen, ellei laki vaadi tai salli pidempää säilyttämisaikaa.

 

Luovuttaessanne AIG Finlandille muiden henkilötietoja, sitoudutte:

 • ilmoittamaan kyseiselle henkilölle tämän Tietosuojakäytännön sisällöstä; sekä

 • hankkimaan lain vaatimat hyväksynnät henkilötietojen keräämiseen, käyttämiseen ja luovuttamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

   

 

Tarjoamme teille säännöllisesti yhteydenottojemme yhteydessä mahdollisuutta kertoa toivomuksistanne markkinointiin liittyen. Voitte ottaa meihin yhteyttä myös sähköpostitse aigfinland@aig.com tai kirjoittamalla osoitteeseen: AIG Finland, Kasarmikatu 44, 00130 Helsinki, Finland kertoaksenne kiinnostuksenne kohteista tai muista markkinointiin liittyvistä toivomuksistanne tai ilmoittaaksenne, että ette halua markkinointia.
 
Jos ette enää jatkossa halua vastaanottaa AIG Finlandilta markkinointia sisältäviä sähköposteja, voitte kieltää markkinoinnin lähettämisen klikkaamalla ”UNSUBSCRIBE”/”peruuta tilaus”, joka löytyy jokaisesta lähettämästämme sähköpostiviestistä, tai ottamalla yhteyttä yllä mainittuihin osoitteisiin.
 
Mobiiliviestien (esim. matkapuhelinviestien), puhelinsoittojen tai postin vastaanottaminen: Jos ette enää jatkossa halua vastaanottaa matkapuhelinviestejä, puhelinsoittoja tai postia AIG Finlandilta, ilmoittakaa siitä yllä mainittuihin osoitteisiin.
 
Henkilötietojenne jakaminen valittujen kolmansien tahojen kanssa markkinointitarkoituksissa: Jos ette halua jatkossa, että jaamme henkilötietojanne kolmansien yhteistyökumppaneidemme markkinointitarkoituksiin, ilmoittakaa tästä yllä mainittuihin osoitteisiin.
 
Pyrimme reagoimaan pyyntöönne kohtuullisessa ajassa. Huomioittehan, että emme voi poistaa henkilötietojanne niiden kolmansien osapuolien tietokannoista, joille olemme jo luovuttaneet henkilötietojanne. Huomioittehan lisäksi, että jättäytymällä pois markkinointiin kuuluvasta yhteydenpidosta, voimme kuitenkin lähettää teille yhä asiakassuhteeseemme liittyviä tiedotteita.

Henkilöllä voi olla joissakin maissa oikeus tietyin perustein tarkastaa henkilötietonsa ja oikaista niiden sisältöä, tai kieltää niiden käyttö, vaatia niiden poistamista tai salaamista. Otattehan meihin yhteyttä edellä osiossa ”Keneen ottaa yhteyttä henkilötietojanne koskien” kerrottuja yhteystietoja käyttäen minkä tahansa  henkilötietojen käsittelyämme koskevan pyynnön, kysymyksen tai tärkeän asian osalta. Huomioittehan, että osa henkilötiedoista voi paikallisen tietosuojalainsäädännön puitteissa jäädä tässä kappaleessa edellä mainittujen oikeuksien ulkopuolelle.

 

”Muulla tiedolla” tarkoitetaan muita tietoja kuin henkilötietoja, kuten esimerkiksi:

 • Selaintietoa ja sähköiseen laitteeseen liittyvää tietoa
 • Sovellusten käyttötietoa
 • Evästeiden, pixeltagien ja muun teknologian avulla kerättyä tietoa
 • Väestötieteellistä ja muuta teidän antamaa tietoa sekä
 • Tietojen yhdistämiseen perustuvaa tietoa.

Muu keräämämme tieto
 
Me ja ulkopuoliset palveluntarjoajamme voimme kerätä muuta tietoa erilaisin keinoin, kuten tietoa, joka on kerätty:

 • Selaimenne tai sähköisen laitteenne kautta: useiden internet-sivustojen tai automaattisesti sähköisen laitteenne kautta kerätään tietynlaista tietoa, kuten IP-osoitteita (tällä tarkoitetaan tietokoneenne osoitetta internetissä), näyttöresoluutiota, käyttöjärjestelmää (Windows vai Mac) ja sen versiota, sähköisen laitteen valmistajaa ja mallia, kieltä, internet-selaimen tyyppiä ja sen versiota, vierailuaikaa sekä vierailtuja internet-sivustoja ja käyttämäänne AIG:n Sähköisen Palvelun nimeä ja versiota (kuten esimerkiksi Sovellus). Käytämme saamaamme tietoa mahdollistaaksemme AIG:n Sähköisten Palveluiden häiriöttömän toiminnan.
 • Käyttämienne Sovellusten kautta: Kun lataatte Sovelluksen ja käytätte sitä, me ja palveluntarjoajamme voimme seurata ja kerätä Sovellusten käyttötietoja, kuten esimerkiksi tietoja yksilöidyn laitetunnisteenne perusteella siitä, milloin sähköisellä laitteellanne oleva Sovellus ottaa yhteyden palvelimiimme ja mitä informaatiota tai tiedostoja Sovelluksen avulla on ladattu  
 • Käyttämällä evästeitä: Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka talletetaan suoraan käyttämällesi tietokoneelle. Evästeet sallivat meidän tunnistaa tietokoneenne ja kerätä tietoa, kuten internet-selaimenne tyypin, AIG:n Sähköisissä Palveluissa  käytetyn ajan, vierailemanne internet-sivustot, toiveenne sekä parhaiten soveltuvan maakohtaisen sivuston. Voimme käyttää tietoa turvallisuustarkoituksiin, selailun helpottamiseksi, tietojen tehokkaampaan esittämiseen, AIG:n Sähköisten Palveluiden  sisällön räätälöintiin tai kerätäksemme tilastollista tietoa AIG:n Sähköisten Palveluiden käytöstä. Lisäksi evästeet sallivat meidän esittelevän teille paremmin sopivia mainoksia ja tarjouksia. Voimme myös käyttää evästeitä seurataksemme, mitkä sivuston ominaisuudet kiinnostavat teitä eniten sekä käyttääksemme evästeitä tai muita tiedostoja seurataksemme teidän muiden internet-sivustojen käyttöänne.
 • Alla on kuvaus kaikista suomalaisella Internet-sivustollamme käyttämistämme evästeistä, mitä ne tekevät, mitä tietoa ne keräävät teistä ja mihin käytämme niitä:
  • Geo Location -eväste:
   Kun vierailija käy ensimmäistä kertaa internet-sivustollamme, kopioimme heidän sijaintinsa IP-osoitteesta ja käytämme tätä tietoa maakohtaisen oletussivuston määrittämiseksi. Tämä keino ei kuitenkaan ole täsmällinen, joten kun tietyn maan sivustoa selaillaan, käytämme evästettä kerätäksemme tämän tiedon sekä tiedon kielestä, joka valitaan sivuston käyttökieleksi. Seuraavalla vierailukerralla käytämme hyväksi evästettä ja esittelemme saman maa- ja kieliversion, jota edellisellä kerralla käytettiin. Evästeen käytön seurauksena käyttäjän ei tarvitse joka kerta valita uudestaan maakohtaista sivustoaan. Henkilötietoja ei kerätä tai käytetä evästeiden kautta.
  • Site Catalyst -eväste (Adoben tekemä)
   Tämä eväste mahdollistaa meidät keräämään ja tarkastelemaan tietoa siitä, kuinka vierailijat saapuvat sivustollemme ja millaisessa vuorovaikutussuhteessa he ovat sivustoomme, kuten esimerkiksi tuotteet, joita he saattavat hakea, sivustot, joilla he vierailevat sekä toimenpiteet, jotka johtavat kauppaan tai kaupan hylkäämiseen. Käytämme tätä tietokokonaisuutta mukauttaaksemme sivustomme parhaimmalla tavalla käyttäjien tarpeisiin sekä tarjotaksemme merkityksellisempää ja hyödyllisempää tietoa. Eväste sijaitsee käyttäjän tietokoneella ainoastaan lyhyen ajan. Eväste ei kerää tai käytä henkilötietoja. Sen sijaan se rekisteröi anonyymin koodin, joka tunnistaa käyttäjät. Käytämme tietoja kootussa ja anonyymissä muodossa tilastolliseen tarkasteluun.
  • DoubleClick-eväste
   Lähetämme jokaisen vierailijan tietokoneelle pikselievästeen mainostarkoituksessa. Evästeiden avulla näemme esimerkiksi, onko vierailija käynyt sivustoillamme aiemmin, ja voimme täten lähettää hänelle sopivan mainoksen mainosverkoston sivuilta. Mitään henkilötietoa ei kerätä. Yksi mainosyhteistyökumppaneistamme on Google Inc., joka käyttää DoubleClickiä. Halutessanne lisätietoa DoubleClick–evästeestä tai sen poistamisesta, vierailkaa osoitteessa http://www.google.com/privacy/ads/ .
  • Affiliate-eväste
   Käytämme seurantapikselievästettä, joka on lähetetty vierailijan tietokoneelle ja joka kerää ainoastaan transaktiotunnuksen (joka tunnistaa mainosverkostosivuston, josta vierailija on tullut) sekä ajan ja päivämääräjäljet. Tämä mahdollistaa sen, että mainosverkosto jäljittää verkostomyynnit sekä varmistaa, että verkostolle hyvitetään meille tapahtuneesta myynnistä. Eväste ei sisällä henkilötietojen siirtoa.
  • Optimost-eväste
   Käytämme evästettä keräämään nimetöntä istuntotietoa, joka kertoo meille milloin eväste lähetettiin vierailijan tietokoneelle, sekä mistä se on lähtöisin. Evästeellä on nimetön ”vieralijatunniste”, joka on vierailijan tunnistamiseen käytetty sattumanvarainen numero. Numeron avulla voidaan erottaa sivua ensi kertaa käyttävät ja useammin sivustolla vierailevat kävijät toisistaan. Nämä evästeet eivät kerää henkilötietoja. Katsoaksenne Optimost-evästeen henkilötietokäytäntöä, vierailkaa sivustolla: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy .
   Mikäli ette halua vastaanottaa evästeitä, voitte estää sen säätämällä selainasetuksianne. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin aiheuttaa toimintahäiriöitä sivuston ja verkossa tarjottavien tuotteiden käytössä.
 • Pixeltagien, verkkojäljitteiden, clear GIF:ien tai muun vastaavan teknologian käyttäminen: Näitä voidaan käyttää muun muassa joidenkin AIG:n Sähköisten Palveluiden  ja HTML-muotoisten sähköpostiviestien yhteydessä jäljittääksemme AIG:n Sähköisten Palveluiden  käyttäjien ja sähköpostiviestien vastaanottajien toimenpiteitä, mitataksemme markkinointikampanjoiden tuloksellisuutta sekä kootaksemme tilastoja AIG:n Sähköisten Palveluiden käytöstä.
 • Internet-sivustojemme parantamiseksi käytämme Adobe Omniturea: Adobe Omniture on erittelypalvelu, jonka avulla evästeitä ja verkkojäljitteitä hyödyntämällä voimme paremmin ymmärtää kuluttajien käyttäytymistä internet-sivustoilla. Adobella ei ole oikeutta käyttää tietoa, jota annamme sille muutoin kuin siinä määrin kuin se on tarpeellista meidän auttamiseksemme. Lisätietoja Adobe Omniture palvelusta sekä mahdollisuudestanne jättäytyä palvelun ulkopuolelle, löydätte osoitteesta: http://www.omniture.com/privacy/policy#optout .
 • Sijaintitiedot: Riippuen sovellettavasta laista, voimme kerätä sähköisen laitteenne sijaintitietoja käyttäen esimerkiksi satelliittipaikannusta, matkapuhelintukiasemapaikannusta tai WiFi-signaaliin perustuvaa paikannusta. Voimme käyttää laitteenne sijaintitietoja tarjotaksemme personoituja sijaintiin liittyviä palveluita ja sisältöä. Riippuen meille ilmoittamistanne markkinoinnin kohdistamiseen liittyvistä toiveistanne tai lain asettamista rajoituksista, voimme jakaa laitteenne sijaintitiedon ja tiedon siitä, mitä mainoksia tarkastelitte tai muun keräämämme tiedon markkinointiyhteistyökumppaniemme kanssa, jotta he voisivat tarjota teille räätälöityä sisältöä ja tutkia markkinointikampanjoiden tehokkuutta. Joissain tapauksissa teillä on mahdollisuus sallia tai kieltää laitteenne sijaintitietojen edellä kuvattu käyttö ja/tai jakaminen, mutta mikäli kiellätte laitteenne sijaintitietojen käytön ja/tai jakamisen, me tai markkinointiyhteistyökumppanimme emme välttämättä pysty tarjoamaan teille soveltuvia personoituja palveluita tai sisältöä.
 • Teiltä: Keräämme joitakin tietoja (esimerkiksi teidän sijainnistanne tai kommunikointitoivomuksistanne) jos vapaaehtoisesti sitä annatte. Tämä tieto ei henkilökohtaisesti identifioi teitä, ellei se ole yhteydessä henkilötietoihin.
 • Tietoja yhdistelemällä: Voimme yhdistellä ja käyttää tiettyä tietoa, esimerkiksi voimme kerätä tietoa laskeaksemme prosenttiosuuksia käyttäjistämme, joilla on tietty suuntanumero.

  Huomioittehan, että voimme käyttää ja luovuttaa muuta tietoa kuin henkilötietoja missä tahansa tarkoituksessa. Käsittelemme kuitenkin muuta tietoa henkilötietoina siinä laajuudessa, kuin niitä pidetään soveltuvan lainsäädännön mukaan henkilötietoina. 

 

AIG:n Sähköiset Palvelut  voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolien internet-sivustoille tai palveluihin. Tämä Tietosuojakäytäntö ei sovellu näiden kolmansien osapuolien noudattamiin tietosuoja-, tieto- tai muihin käytäntöihin emmekä vastaan näiden kolmansien osapuolien käytännöistä.
  
Pyydämme huomioimaan, ettemme ole vastuussa muiden organisaatioiden henkilötietojen keräämisessä, käytössä, luovuttamisessa ja jakamisessa noudattamista käytännöistä (mukaan lukien tietosuojakäytännöt) myöskään silloin, kun luovutatte henkilötietojanne muille organisaatioille AIG:n Sähköisten palveluiden käytön yhteydessä tai kautta. Tällaisia muita organisaatioita voivat olla muun muassa Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® tai mikä tahansa muu sovellusten kehittäjä, sovellusten toimittaja, sosiaalisen median palveluntarjoaja, käyttöjärjestelmän tarjoaja, langattoman yhteyden tarjoaja, sähköisen laitteen valmistaja. 

Internet-sivusto ei ole suunnattu henkilöille, jotka ovat alle kahdeksantoistavuotiaita. Emme myöskään tarkoituksellisesti kerää sivustolla alle kahdeksantoistavuotiaiden henkilöiden henkilötietoja. Alle kahdeksantoistavuotiaat henkilöt eivät saa antaa tai luovuttaa henkilötietoja AIG:n Sähköisten Palveluiden kautta.

Tarkistamme tätä Tietosuojakäytäntöä ajoittain ja varaamme mahdollisuuden tehdä muutoksia milloin tahansa voidaksemme huomioida liiketoiminnalliset muutokset ja lain asettamat vaatimukset. Muutokset päivitetään Internet-sivustollemme.
  
Viimeisimmän tarkistuspäiväyksen näette tämän Tietosuojakäytännön yläosasta.