7 vinkkiä johdon vastuuvakuutuksen hyödyntämiseen

Menestyäkseen nykymaailmassa yritysten pitää pystyä mukautumaan jatkuvasti muuttuvaan riskiympäristöön nopeasti. Esimerkiksi muutokset taloudessa ja liike-elämässä, digitaalinen vallankumous, alati kasvavat geopoliittiset jännitteet sekä muuttuvat yhteiskunnalliset asenteet asettavat kaikki omat haasteensa yritystoiminnalle – sekä riskien hallinnalle.

Nykyisessä muutosten ja epävakauden sävyttämässä toimintaympäristössä yritysjohdon tekemät päätökset joutuvat entistäkin suuremman tarkastelun alle, ja erehdykset voivat johtaa syytteisiin huonosta johtamisesta. Myös tutkinnat sellaisista tapauksista, joissa yritysjohto on toiminut moitteettomasti, voivat viedä valtavasti aikaa sekä johtaa odottamattomiin asianajokuluihin.

Vakuuttamisen ja riskienhallinnan ammattilaisten tulisikin miettiä, millaisilla sisäisillä toimenpiteillä näitä riskejä voi hallita, ja toisaalta, kuinka kattavan johdon vastuuvakuutuksen hankkiminen ja sen tehokas hyödyntäminen ovat korvaamaton apu yritysjohdon suojelemiseksi.

*Osa alla olevasta tiedosta perustuu kyselytutkimukseen, jonka ovat toteuttaneet yhteistyössä AIG, brittiläinen vakuutus- ja riskienhallintajärjestö Airmic sekä johtamiseen erikoistunut toimisto Longitude. Kyselyyn vastasi 157 riskienhallinnan ja vakuuttamisen ammattilaista, jotka työskentelevät suurissa monikansallisissa yrityksissä. Tutustu kyselyyn täällä.

Vinkki 1: Ymmärrä vakuutusturva ja kuinka toimia vahingon sattuessa

Vain 18% kyselyyn vastanneista uskoo, että yritysjohto ymmärtää täysin henkilökohtaisen korvausvastuunsa vahinkotilanteissa, ja vain 14% uskoo yritysjohdon lukeneen ja sisäistäneen johdon vastuuvakuutuksen ehdot. Tämä saattaa tarkoittaa, että yritysjohto on tuudittautunut ajatukseen, että he toimivat oikein, eivätkä siten voi joutua tutkinnan tai korvausvaateen kohteeksi.

Jos yritysjohto ei ole täysin sisäistänyt olevansa henkilökohtaisesti korvausvastuussa mahdollisista vahingonkorvausvaateista, on varsin todennäköistä, että he eivät ole valmistautuneet vastaamaan asianmukaisesti mahdollisiin syytöksiin ja korvausvaateisiin. On erittäin tärkeää, että yritysjohto on perillä prosessista, jota tulee noudattaa tilanteessa, joka voi johtaa korvausvaateisiin. Kaikkien vakuutetuiksi nimettyjen johtajien tulisikin tuntea vakuutusturvan sisältö sekä prosessit, joita tulee noudattaa potentiaalisissa vahinkotilanteissa.

Vinkki 2: Varmista, että enimmäiskorvaussumma on riittävän korkea

Tutkinnoista ja syytteistä aiheutuvien kulujen suuruutta voi olla hankala arvioida etukäteen, mutta usein kulut kohoavat yllättävänkin korkeiksi nopeasti, kun lakimiehiä tarvitaan tapauksen hoitoon. Luonnollisesti tapaukseen liittyvät johtajat haluavat palkata parhaat puolustusasianajajat edustamaan itseään, mikäli tapauksesta nostetaan syytteet. Syytteen luonteesta riippuen kyseiseen erityisalaan perehtynyt lakimies voi olla tarpeen. Puolustuskulut voivat kohota satoihin tuhansiin euroihin jokaista syytettyä johtajaa kohden, joissakin tapauksissa jopa korkeammiksi.

 

Joskus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia johdon vastuuriskejä vähätellään, mutta johdon vastuuvahinkoihin varautuminen on elintärkeää kaiken kokoisille yrityksille. Pienten ja keskisuurten yritysten ei kannata aliarvioida kuluja, joita tutkimuksista ja puolustuksesta voi aiheutua. Miljoonan euron enimmäiskorvaussumma voi kuulostaa vakuutusta ostaessa isolta rahalta, mutta jos useita henkilöitä joutuu rikostutkinnan kohteeksi, summa tuskin riittää kattamaan kaikkia puolustuskuluja.

Puolustuskulut ovat erityisen korkeita odotetusti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, mutta ne voivat olla yllättävän suuria myös muissa maissa, kuten Etelä-Koreassa ja Intiassa. Vakuutusta hankkiessa kannattaakin perehtyä puolustuskulujen tasoon kaikilla yrityksen toiminta-alueilla.

Vinkki 3: Määrittele johdon vastuuvakuuttamisen strategia

Perinteinen johdon vastuuvakuutusturva jakautuu tyypillisesti kahteen osaan:

  • Side A -suoja: yritys ei hyvitä vahingosta aiheutuneita kuluja asianosaiselle johtajalle, vaan vakuutusyhtiö maksaa korvauksen suoraan johtajalle
  • Side B -suoja: yritys on maksanut johtajalle vahingosta aiheutuneita kuluja, jolloin vakuutusyhtiö maksaa korvauksen yritykselle

Mikäli yhtiön osakkeita tai velkakirjoja on listattuna pörssiin, johdon vastuuvakuutukseen liitetään myös Side C -yhtiösuoja, joka tunnetaan myös nimellä Arvopaperiliitännäinen-turva.

Mikäli vahinko korvataan Side B - tai Side C -suojista, on mahdollista, että vakuutusmäärä kuluu loppuun ennen mahdollisten Side A -kulujen korvaamista. Tästä johtuen vakuutukseen on mahdollista ostaa lisäsuoja Side A -kuluille difference in conditions -periaatteen mukaisesti. Ylimääräinen Side A -suoja ikään kuin lisätään perinteisen johdon vastuuvakuutusturvan päälle, eli kyseessä on ylitekerros (excess layer) ainoastaan Side A -vahingoille, niissä tapauksissa, joissa perusvakuutusmäärä on kulutettu loppuun.

“Vakuutusta ostaessa asiakkaan täytyy olla selvillä omasta strategiastaan ja prioriteeteistään johdon vastuuvakuuttamisen suhteen”, sanoo Noona Barlow, AIG:n Head of International Financial Lines Claims. ”Osa asiakkaista haluaa suojata yhtiön taseen siltä varalta, että yritys haastetaan oikeuteen, kun taas osa asiakkaista ostaa vain Side A -suojan tai käyttää sitä ainoastaan ns. katastrofisuojana yhtiön hallitukselle. Yrityksen johdonvastuuvakuutusstrategian kunnollinen määrittely ja viestintä heti alusta lähtien tekee vahinkotilanteen hoitamisesta selkeämpää.”

Vinkki 4: Pidä vakuuttaja ajan tasalla tapahtumista

Useimmissa johdon vastuuvakuutuksissa vaaditaan suostumus vakuuttajalta ennen kuin yritys tai yksittäinen johtaja voi hankkia itselleen asianajajan. Jos vakuutettu ei noudata tätä ohjetta, vakuutus ei välttämättä korvaa puolustuskuluja, vaikka ne olisivat olleet korvattavissa, jos vakuuttajaa olisi informoitu asianmukaisesti.

Kannattaa myös huomioida, että kaikilla vakuutusyhtiöillä ei ole kokemusta johdon vastuuvahinkojen käsittelystä. Asiantuntevalla johdon vastuuvakuuttajalla on runsaasti kokemusta johdon vastuuvahingoista ja siltä voi saada suosituksia sopivista asianajajista. Epäsopivan asianajajan palkkaaminen voi kasvattaa tapauksen käsittelykuluja turhaan ja pahimmassa tapauksessa vahingoittaa puolustusta.

Vinkki 5: Tiedä, mitä vakuutuksesta tyypillisesti korvataan

Euroopassa johdon vastuuvakuutuksista korvataan tyypillisesti enemmän puolustuskuluja kuin sovittelukuluja tai vahingonkorvauksia, mutta kyselyyn vastanneista puolet eivät tienneet tätä. Yhdysvalloissa puolestaan suurin osa vakuutuskorvauksista liittyy ryhmäkanteisiin, jotka usein johtavat sovitteluratkaisuun.

Yleisesti ottaen johdon vastuuvakuutuksissa on laaja vakuutusturva, jonka avulla voidaan varmistaa, että puolustuskulut korvataan vakuutusmäärään asti, tai kunnes johtaja tunnustaa petoksen tai todetaan syylliseksi – tahallisia tekoja vastuuvakuutus ei kata.

Vinkki 6: Laadi riskiprofiili yhteistyössä yritysjohdon kanssa

Riskien hallinnan ammattilaisten täytyy punnita huolellisesti yritysjohtoon kohdistuvat riskit. Kokonaisvaltainen riskiprofiilin ymmärtäminen vaatiikin riskien kartoitusta yhteistyössä yrityksen hallituksen kanssa.

Johdon vastuuvakuutusta ostaessa yritysjohdon tulisi olla mukana riskistrategian määrittelyssä ja riskien kartoituksessa. Näin varmistetaan, että kaikilla asianosaisilla on alusta asti selkeä käsitys vakuutusturvan sisällöstä ja sen mahdollisista rajoituksista.

Vinkki 7: Käy läpi vakuutusturva ja ennakoi uusia riskejä

Johdon vastuuvakuutukseen liittyvät riskit ja itse vakuutusturvan sisältö tulisi arvioida uudelleen kerran vuodessa. Osana tätä prosessia on hyvä huomioida mahdolliset muutokset lainsäädännössä, toimintaympäristössä ja vahinkotrendeissä. Ei ole lainkaan tavatonta, että aiemmin passiivisesti johdon vastuukysymyksiin suhtautuneessa maassa otetaan tiukempi linja asian suhteen.

On tärkeää, että riskiammattilaiset ymmärtävät yritysjohdon kannalta oleelliset riskit ja varmistavat, että asianmukaiset toimintamallit ovat käytössä laajalti vahinkojen ehkäisemiseksi. Yritysjohto tulee pitää ajan tasalla muuttuvista riskeistä sekä säännöksistä vastuukysymysten ymmärtämisen helpottamiseksi. Huomioitavia asioita voivat olla esimerkiksi rahanpesun ja korruption ennaltaehkäisy sekä sisäpiirikaupankäyntiin liittyvät ohjeistukset.

Lue lisää AIG:n johdon vastuuvakuutuksesta.

Muistilista

  • Käy säännöllisesti läpi yritysjohtoon kohdistuvat henkilökohtaiset vastuukysymykset
  • Ota ylin johto mukaan johdon vastuuriskien kartoitukseen, vakuutusstrategian suunnitteluun sekä vakuutuksen ostoon
  • Laadi selkeät toimintaohjeet mahdollisen korvausvaateen varalle
  • Yritysjohdon vaihtuessa käy riskiprofiili sekä korvausvaateiden varalle suunniteltu prosessi läpi uusien johtajien kanssa